Print

No fiziskām personām nepieņemam šādus izstrādājumus:

  • kanalizāciju lūkas, dzelzceļa sliedes, gāzes balonus, ceļa zīmes;
  • elektrovadus, telekomunikāciju vadus;
  • ūdens skaitītājus;
  • sprādzienbīstamus priekšmetus, lādiņus, čaulas;
  • kapu pieminekļus, plāksnes, apmales, ikonas, krustus un vai to daļas.
  • www.likumi.lv/doc.php
  • 13.12.2011. MK noteikumi Nr.960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”